Đặc điểm của hóa đơn xác thực

Như đã tìm hiểu hóa đơn xác thực là gì? Chúng ta đã biết hiện nay Tổng cục thuế đã triển khai thí điểm áp dụng hóa đơn xác thực tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đặc điểm của hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế) là gì? Khác với hóa đơn điện tử thông thường như thế nào. Phần giải đáp sẽ được chúng tôi liệt kê ở bài viết này.

Những điểm mới của hoá đơn xác thực:

Về cơ bản, Hóa đơn này mang đầy đủ thông tin như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử thông thường. Trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế thể hiện thêm một số thông tin sau:

  • Số hóa đơn xác thực: là dãy số (gồm 15 số) có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
  • Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa (gồm 64 ký tự) và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.
  • Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế, hỗ trợ đọc và kiểm tra nhanh thông tin trên hóa đơn.

Một số quy định khác liên quan đến hoá đơn xác thực:

  • Hóa đơn phải có chữ ký điện tử của người bán trước khi được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực.
  • Chữ ký của người mua: Trường hợp người mua có chữ ký điện tử, người mua có thể ký điện tử sau khi hóa đơn đã được xác thực (nếu cần).
  • Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn) doanh nghiệp sử dụng ký tự số “0” để thể hiện số liên hóa đơn, trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không phải có tên liên hóa đơn.
  • Doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế sau khi đăng ký phát hành thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) (Theo quy định hiện hành đối với hóa đơn giấy, doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi thông báo phát hành với cơ quan thuế 05 ngày).
  • Các Doanh nghiệp tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho hình thức hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.
  • Doanh nghiệp là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra kết quả xác thực hóa đơn bằng cách truy cập trang thông tin điện tử ngành Thuế và nhập các thông tin về hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Việc áp dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký phát hành hoá đơn mới và không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Ngoài ra, hoá đơn xác thực sẽ giúp giảm chi phí quản lí cho doanh nghiệp trong việc in, phát hành, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ hoá đơn. Để tìm hiểu rõ hơn các bạn xem thêm bài lợi ích của hóa đơn xác thực đối với Doanh nghiệp.

Hơn nữa, hiện nay 95% doanh nghiệp đã sử dụng kê khai thuế qua mạng nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin đã có để sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế, doanh nghiệp sẽ không phải đầu tư xây dựng riêng hệ thống cấp phát hoá đơn điện tử.

Trở lại