TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '001/01/201' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)\d\d)?' for type 'DateType'.

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '001/01/201' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)\d\d)?' for type 'DateType'.

NGUYÊN NHÂN

Định dạng ngày tháng trong máy tính đang để dịnh dạng dd-mm-yyyy.

CÁCH XỬ LÝ:

Bước 1: Đóng phần mềm kê khai

Bước 2: Vào Control Pandel -> Region and Language -> Thay đổi định dạng ngày tháng từ dd-mm-yyyy thành dd/mm/yyyy

Bước 3: Mở lại phần mềm kê khai => Xuất lại tờ khai cần gửi => Gửi lại tờ khai đã xuất lại

Trở lại