TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Khách hàng gửi tờ khai trên vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 34. - Chi tiết: cvc-elt.3.1: Attribute 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,nil' must not appear on element 'ngayKy', because the {nillable} property of 'ngayKy' is false

NGUYÊN NHÂN

Trường "Ngày ký" trên tờ khai đang để trống

CÁCH XỬ LÝ

1. Mở lại phần mềm tạo tờ khai => Vào tờ khai cần gửi

2. Nhập đầy đủ và chính xác ngày ký ở cuối tờ khai 

3. Xuất tờ khai XML và gửi lại

Trở lại