Hướng dẫn mới về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Taichinh) - Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

tl_files/Upload-here/TIN TUC/huong-dan-moi-ve-che-do-ke-toan-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua.jpgẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Chế độ kế toán mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lần này dựa trên nền của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi, điều chỉnh cho đơn giản hơn.

Bên cạnh đó, Chế độ kế toán mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC còn có phần hướng dẫn riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng đơn giản nhất có thể, có hướng dẫn cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (khi rơi vào tình trạng ngừng hoạt động do giải thể, phá sản…).

Các điểm mới đáng chú ý về Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

- Đổi mới cách tiếp cận chính sách;

- Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp;

- Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;

- Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;

- Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;

- Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa lần này có nhiều đổi mới mà một trong những tư tưởng chính là lấy doanh nghiệp, đối tượng áp dụng làm trung tâm, ưu tiên mục đích quản trị doanh nghiệp hơn mục đích quản lý Nhà nước.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, những quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

PV.

Trở lại