Hướng dẫn

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '001/01/201' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)\d\d)?' for type 'DateType'.

TVAN-VDC: Mã cơ quan thuế trên tờ khai không đúng với mã cơ quan thuế đăng ký.

TVAN-VDC: Mã cơ quan thuế trên tờ khai không đúng với mã cơ quan thuế đăng ký.

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Mã cơ quan thuế trên tờ khai không đúng với mã cơ quan thuế đăng ký.

Hướng dẫn chuyển trình duyệt Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

Hướng dẫn chuyển trình duyệt Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

Chuyển Internet Explorer 10 xuống 7 or 8 -Trong cửa sổ Internet Explorer 10, nhấn phím F12 sẽ xuất hiện menu cho phép chọn các phiên bản IE7 or IE8

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Dữ liệu sai tại dòng: 34. - Chi tiết: cvc-elt.3.1: Attribute 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,nil' must not appear on element 'ngayKy', because the {nillable} property of 'ngayKy' is false